Sirküler No: 2019/83 - Suudi Arabistan’a İhracatta Uygulanan Kontrol Sistemi Hakkında

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/106-01044

Denizli, 18/06/2019

Konu

:

Suudi Arabistan’a İhracatta Uygulanan Kontrol Sistemi Hakkında

 

                                       S İ R K Ü L E R

                                     (ARGE / 2019–83)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi : 29/05/2019 tarihli 2019/70 sayılı sirkülerimiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atıfla; Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) tarafından ürün ve hizmetlerin standartlarını ve kalitesini yükseltmek, tüketicinin korunması ve ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmak amacıyla Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Kontrol Sistemi’nin (SALEEM) oluşturulduğu, anılan sistemin işleyişinin kolaylaştırılmasını teminen Suudi Arabistan pazarına ihraç edilecek ürünlere ait gerekli işlemlerin hızlandırılması ve uygunsuz ürünlerin Suudi pazarına girişinin engellenmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile SASO tarafından SABER kayıt sisteminin uygulanmaya başladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, SALEEM kontrol sistemi kapsamında Suudi Arabistan’a ihraç edilecek ürünlerin kontrolünde, SASO tarafından yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) SASO teknik regülasyonlarına göre gerekli test ve belgelendirme faaliyetlerini yürüttüğü, son dönemde, özellikle SASO tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulan SABER veri tabanına ürünlerin kaydının yapılması ve ihraç edilecek ürünlere ilişkin teknik regülasyonlarda yer alan test ve belgelendirme süreçlerinin detaylandırılması hususlarında Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmalar tarafından Bakanlığa soru ve taleplerin ulaştığı belirtilmektedir.

Bilgileriniz ve 2019/70 sayılı sirkülerimizle daha önce de duyurulan konunun önemine binaen, Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmalarımızın dikkatine sunulur.

                                                                           Saygılarımla,

 

                                                                          Levent ÖZTAŞ

                                                                        Genel Sekreter V.