Sirküler No: 2019/79 - Çeşitli Konular

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/103-01017

Denizli, 13/06/2019

Konu

:

Çeşitli Konular

 

                                      S İ R K Ü L E R  

                                    (ARGE / 2019–79)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) ABD Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2) Çin’e Karşı Alınan Anti Damping Önlemi (Şilte ve Yataklar)

3) Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği

4) Mevzuat Taslakları Görüş

5) ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

6) Rusya’ya Domates İhracatı

7) Brezilya Sermaye Malları, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Sektörleri Gümrük Vergileri

8) Angola (Luanda) Ticaret Heyeti

9) 46. Bağdat Uluslararası Fuarı Milli Katılım Duyurusu

10) Nijerya 2.Türk Ürünleri Fuarı

 

1) ABD Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: 29.05.2019 00974 (2019-70) sirkülerimiz.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda aynen; “İlgide kayıtlı yazımızda, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemiz ve Hindistan menşeli kuvars yüzey ürünleri (Certain Quartz Surface Products) (ABD gümrük tarife cetveline göre 6810.99.0010, 6810.11.0010, 6810.11.0070, 6810.19.1200, 6810.19.1400, 6810.19.5000, 6810.91.0000, 6810.99.0080, 6815.99.4070, 2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010, 2506.20.0080, 7016.90.1050 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılması için ABD makamlarına başvuruda bulunulduğu bildirilmişti.

Anılan başvuru kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2019 tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmasına karar verilmiş olup, 3 Haziran 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan açılış bildirimleri https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-03/pdf/2019-11488.pdf ve https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-03/pdf/2019-11487.pdf  bağlantılarında yer almaktadır.

Söz konusu bildirimlerin incelenmesinden de görüleceği üzere, anti-damping soruşturması kapsamında soruşturma dönemi 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 olarak, telafi edici vergi soruşturması kapsamında bu dönem 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. Bahse konu soruşturmalar çerçevesinde ön kararın, ertelenmediği takdirde, anti-damping soruşturmasında soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 140 gün içerisinde, telafi edici vergi soruşturmasında ise soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 65 gün içerisinde açıklanacağı bildirilmektedir.

Mezkur bildirimlerde ayrıca, soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin görüşlerin en geç 17 Haziran 2019 tarihine kadar ABD Ticaret Bakanlığı’na iletilebileceği bildirilmektedir. Bununla birlikte, ABD Ticaret Bakanlığı soruşturma konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup, bu seçimin 3 Haziran 2019 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde neticelendirileceği bildirilmektedir. Seçilen firmalara ABD Ticaret Bakanlığı tarafından soru formları gönderilecek ve soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü damping ve sübvansiyon marjı hesaplanacaktır.

Anılan soruşturmalara ülkemiz ilgili özel sektörünü temsilen hangi İhracatçı Birliğinin taraf olacağı ve söz konusu Birliğin Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alıp almayacağı hususlarının ivedilikle karara bağlanmasında fayda mütalaa edilmektedir.

Telafi edici vergi soruşturması kapsamında, ihracatçı firmalarımızın yararlandığı destek programlarına ilişkin detaylı bilgileri içerir hükümet soru formunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile eşgüdüm içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda Bakanlığımızca doldurulmasının yanı sıra, ihracatçılarımızın olası bir anti-damping veya telafi edici vergi önlemine maruz kalmamasını teminen Bakanlığımız tarafından hazırlanacak ülkemiz görüşlerinin yazılı ve sözlü olarak ABD makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir. Açılan soruşturmalar ve süreç Bakanlığımız tarafından dikkatle takip edilmekte olup, ihracatçılarımızla eşgüdüm ve uyum içerisinde sürecin yürütülmesi planlanmaktadır.” denilmektedir.

İlgili ürün ihracatçısı firmalarımızın, konuya ilişkin varsa mezkûr soruşturmalara ilişkin  olarak Birliğimizle temasa geçebilirler.

 

2) Çin’e Karşı Alınan Anti Damping Önlemi (Şilte ve Yataklar)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; ABD tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “şilte ve yataklar” (ABD gümrük tarife cetveline göre 9404.21.0010, 9404.21.0013, 9404.29.1005, 9404.29.1013, 9404.29.9085, 9404.21.0095, 9404.29.1095, 9404.29.9095, 9401.40.0000 ve 9401.90.5081) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan ön kararda % 38.56 ile % 1731.75 arasında değişen oranlarda anti-damping vergisi önlemine hükmedilmiş olup, konuya ilişkin 29 Mayıs 2019 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiriye https://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-prc-mattresses-ad-prelim-052919.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu gelişmenin ülkemize bahse konu ürünün ABD’ye ihracatında mezkûr ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği hususunun önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

3) Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Mayıs 2019 tarihli ve L 142 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir. Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerinin AB’ye ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının %10 oranından %20’ye çıkarılması öngörülmektedir. Anılan mevzuat kapsamında kuru incirlerde sıklıkla yüksek seviyelerde okratoksin A tespit edildiğine dair bulgu da paylaşılmaktadır.

884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün 1'inci maddesinin üçüncü paragrafı kapsamında kişilerin özel tüketimi ve kullanımı için gönderilen sevkiyatlar anılan Tüzük kapsamı dışında tutulmaktadır. 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile anılan paragraf değiştirilerek, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar da anılan Tüzük kapsamı dışında tutulmuş olup, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg’ı aşmaması şartı getirildiği ifade edilmektedir.

Bunlara ilaveten, 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün eki değiştirilerek, fındık püresine ve hazırlanmış incirlere ilişkin yeni kombine nomenklatür kodları eklenmiş bulunmaktadır.

Ek : Komisyon Uygulama Tüzüğü

 

4) Mevzuat Taslakları Görüş

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu’ndan aldıkları yazıda, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)’nun kurulduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, HAK'ın temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla görev ve iştigal alanına yönelik hukuki çerçeveyi belirleyen alt mevzuat çalışmalarının tamamlanması gerektiği ve bu kapsamda “Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, “Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” ile “Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve ilgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ” taslaklarına ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerin ekte yer alan Görüş Formu’na işlenerek 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar TİM’e sektor@tim.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ekler:

1- Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

2- Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

3- Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve İlgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ

4- Görüş Formu

 

5) ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; ABD tarafından 16 Ağustos 2018 tarihinde başlatılan ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) faydalanıcı konumunun ABD Ticaret Temsilciliği tarafından gözden geçirilmesi süreci sonucunda 4 Mart 2019 tarihinde ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak GTS kapsamından çıkarılmasına karar verildiği ve ABD Başkanı tarafından da Başkanlık Kararının imzalanarak 17 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe konduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, GTS kapsamında şimdiye kadar gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilen ürünlerin, ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı MFN (GTS dışı) gümrük vergisi oranlarına tâbi olacağı ifade edilmekte ve GTS kapsamında en çok ihracat yaptığımız sektörler olan gıda ürünleri, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik ürünleri, makineler ve aksam-parçaları sektörlerindeki ürünlerin 2019 yılı MFN gümrük vergilerinin %0,5-%18 arasında değiştiğinin görüldüğü belirtilmektedir.

 

6) Rusya’ya Domates İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Rusya Federasyonu (RF) tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında uygulanmakta olan 100 bin tonluk kotanın 150 bin tona yükseltilmesine ilişkin resmi onay sürecinin Rus Tarım Bakanlığı’nca tamamlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, RF’nin söz konusu kota uygulamasını genel kabul görmüş kurallar çerçevesinde yıllık bazdan ziyade birikimli olarak uyguladığı, ancak geçmiş dönem ihracat performansımız dikkate alındığında 150 bin tonluk mevcut birikimli kota uygulamasının domates ürünümüzdeki ihracat potansiyelimizin oldukça altında olduğunun değerlendirildiği ve RF tarafından ülkemiz menşeli domates ürününe yönelik uygulanan ithalat yasağının kaldırıldığı 01.11.2017 tarihinden 29.05.2019 tarihine kadar yaklaşık 105 bin ton domates ihracatının gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Mevcut tahsis edilen söz konusu ithalat miktarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek ihracat neticesinde tamamıyla kullanılması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, ihracatçılarımızın sevkiyat aşamasında sorun yaşamasını önlemek amacıyla gerekli takip sürecini tesis edecek bir mekanizmanın oluşturulmasına ve kota miktarının kullanım oranlarına ihtiyaç duyulduğu hususu da ayrıca bildirilmektedir.

Bahse konu takip süreci mekanizmasının oluşturulmasına yönelik görüş ve değerlendirmelerin Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilmesini teminen 13 Haziran 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

7) Brezilya Sermaye Malları, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Sektörleri Gümrük Vergileri

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan TİM’e iletilen bir yazıda, Sao Paulo Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen; Brezilya Ekonomi Bakanlığı tarafından ülkede yerel üretimi olmayan sermaye malları ile bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörleri ürünlerinde, normalde %14 ila %16 arasında uygulanmakta olan gümrük vergilerinin geçici olarak sıfırlandığı ve "Extarifário" denilen bu uygulama kapsamında hâlihazırda 8'li GTİP bazında 664 ürünün yer aldığı belirtilerek, özellikle inşaat malzemeleri, makineler, elektrikli makine ve cihazlar gibi Brezilya’ya ihracat potansiyelimiz bulunan ürünlerde Brezilya'ya sıfır gümrük vergisi ile ihracatın mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Brezilya pazarına girişte Türk firmalarının karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin gümrük vergilerinin yüksekliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu uygulamanın pazara giriş kolaylığı yaratacağı değerlendirilmektedir.

Listeye alttaki linkten ulaşılabilmektedir.

http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/acoes-e-programas-13/o-que-e-o-ex-tarifario-5

 

8) Angola (Luanda) Ticaret Heyeti, 7-10 Temmuz 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, TİM organizasyonu ile 7-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Angola’ya yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği ve Luanda şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla; pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Gıda (et, süt ürünleri, un, hububat, bakliyat, mayalar, kahvaltılık gevrekler, pastacılık ürünleri, şekerleme), Mücevher, Değerli Maden, Demir-Çelik, Mineral Yağlar, Otomotiv ve Yan Sanayii, Metal Haddeleme Makinaları, Yapı Malzemeleri, Elektrik Elektronik, Beyaz Eşya, Tarım Makinaları, Dokuma Tezgâhları, Klimalar, Mobilya, Yatak Şilteleri, Ayakkabı, Ecza Ürünleri, Plastik ve Seramikten Ev Gereçleri, Kişisel Bakım Ürünleri sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden, özellikle Afrika kıtasında gelişmiş ekonomileri hedefleyen firmalarımızın katılımlarında fayda görülmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca; anılan heyete başvuru ve ödemeler için son tarihin 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğu ve bu tarihe kadar https://bit.ly/2YAkRN2 internet bağlantısında yer alan heyet ön başvuru formunun doldurulmasının gerekmekte olduğu, anılan heyet için katılım bedelinin gerekli çalışmaların tamamlanmasını takiben ihracatçılarımız ile paylaşılacağı ve belirtilen banka hesabına ödemelerin gerçekleştirilebileceği de bildirilmektedir.

 

İletişim:

Beste COŞKUNER

E-posta: bestecoskuner@tim.org.tr

Telefon: 0 212 454 00 96

 

Abdullah KESKİN

E-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr

Telefon: 0 212 454 04 87

 

Ek : Taslak Program

 

9) 46.Bağdat Uluslararası Fuarı Milli Katılım Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden (AKİB) gelen yazıda; 1–10 Kasım 2019 tarihleri arasında Irak/Bağdat’ta düzenlenecek olan “46. Bağdat Uluslararası Fuarı” Türkiye Milli Katılımı’nın Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, fuara ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Ek : Duyuru

 

10) Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı

İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) alınan bir yazıda aynen; “Ülkemiz açısından fuarlar ihracata olumlu katkı sağlamakta olup, söz konusu fuarlarda ülkemizin her bölgesinden girişimcilerimizin yer alması büyük önem taşımaktadır.

Batı Afrika Ülkeleri'ne ihracatın ana basamağı olarak adlandırılan ve 190 Milyon nüfusu ile Afrika'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Nijerya'nın Ekonomi Başkenti Lagos'ta, 4-6 Eylül 2019 tarihleri arasında Nijerya-2. Türk Ürünleri Fuarı Oda'mızca gerçekleştirilecektir.

Nijerya - 2. Türk Ürünleri Fuarı'nda aşağıda sunulan sektörlere yer verilecek olup, sektörel yerleşim gerçekleştirilecektir.

Ambalaj, Elektrik ve Enerji, Gıda ve İçecek, Güvenlik, Hazır Giyim ve Ev Tekstili, İklimlendirme, Kırtasiye, Kimya Sanayi, Kişisel Bakım Ürünleri, Maden İşleme, Makin eve Makine Yan Sanayi, Mobilya, Mutfak Araç ve Gereçleri, Otomotiv Yan Sanayi, Platik, Sağlık, Su ve Arıtma Sistemleri, Süpermarket Donanım ve Ekipmanları, Süpermarkette Satışa Sunulan Tüm Tüketici Ürünleri, Tekstil, Yan Sanayi, Yapı İnşaat.

Nijerya - 2. Türk Ürünleri Fuarı m² katılım bedeli sadece 2.820-TL olup, bu bedele stand inşaatı, nakliye, gümrükleme, sigorta işlemleri, tanıtım hizmetleri, fuar esnasında ofis ve iletişim araçlarından faydalanılması, teşvik işlemlerinin takibi dahildir.

Söz konusu fuar; devlet teşviki kapsamında olup, fuar tamamlandıktan sonra beher m² için 1.325-TL'nin geri ödeme işlemleri Oda'mızca takip edilecektir.

Nijerya - 2. Türk Ürünleri Fuarı sadece profesyonelleri ağırlayacak olup, Fuar ziyaretçileri dışında her firmamızın ürünlerine yönelik potansiyel alıcılarla görüşmelerini teminen ikili görüşme (B2B) organizasyonu Oda'mız tarafından gerçekleştirilecek ve fuar öncesi her firmaya ikili görüşme programı takdim edilecektir.

İlgilenen üyelerinizin Oda'mız ile temasa geçmelerinin temin edilmesine müteşekkir kalınacaktır.” denilmektedir.

Ekler:

1) Fuar Duyurusu

2) Katılım Sözleşmesi

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

                                                                           Saygılarımla,

 

                                                                         Levent ÖZTAŞ

                                                                       Genel Sekreter V.