İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-125 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10106-10796                                                   Denizli, 31/12/2018

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-125)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

2) Bulgaristan Varışlı Taşıtlar

3) Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı' nın Ziyareti

4) Firma Mektubu

5) Tanzanya'da Kaju Üretimi

6) Expo Antad & Alimenteria 2019 Milli Katılım Organizasyonu

 

1) Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; İhracat Beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmekte olduğu; bunun dışında kalan ve hâlihazırda her iki usulde de düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı menşe ispat ve dolaşım belgelerinden EUR.l, EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile D-8, İran ve Malezya Menşe Belgelerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Özel sektör temsilcilerinden iletilen talepler sonucu, MEDOS ile entegrasyonun sağlanabilmesi için gerekli olan teknik alt yapının tamamlanamaması nedeniyle söz konusu sürenin uzatılarak 1 Ocak 2019 tarihinden sonra;

-Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamındaki,

-Serbest Bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamındaki,

-Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde

düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin (A.TR, EUR.l, EUR.MED, D-8, İran, Malezya) gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasını takiben ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (gerek manuel, gerekse elektronik ortamda) düzenlenebileceği bildirilmektedir.

 

2) Bulgaristan Varışlı Taşıtlar

İlgi : 18.12.2018 tarih 2018-119 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; gerek Kapıkule gerekse Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesi için 18.12.2018 tarihi itibariyle bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi ve TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu hususu ilgi'de kayıtlı sirküler ile duyurulmuştu.

Bu defa; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; konuya ilişkin yeniden değerlendirme yapıldığından bahisle, yeni bir bildirime kadar Bulgaristan ve Ortak Transit Sözleşmesi kapsamı diğer ülkeler ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova varışlılar hariç olmak üzere bitki sağlığı açısından kontrole tabi eşyayı taşıyan taşıtların 25.12.2018 tarihi itibariyle Hamzabeyli Gümrük Kapsını kullanarak çıkış yapmaları şeklinde güncellenmesinin uygun bulunduğu belirtilmektedir.

 

3) Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı'nın Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı (METI) Sayın Hiroshige SEKO'nun 16 Ocak 2019 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı bildirilmekte olup, ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar sorulmaktadır.

Bu itibarla, Japonya'ya yönelik ihracatınızda varsa karşılaşılan sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, en geç 03 Ocak 2019 Perşembe günü saat 13.00'e kadar , tim@tim.org.tr ve habibetutar@tim.org.tr adreslerine gönderilmesi beklenmektedir.

 

4) Firma Mektubu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Nasna International Pty. Ltd. firmasının Türkiye temsilcileri Yusuf Sağlam ve Cesim Buz ile yaptıkları temsilcilik sözleşmesinin, bu kişiler hakkında anılan şirketin Türkiye'deki faaliyetlerinde görevi kötüye kullanmak ve dolandırıcılık iddiasıyla feshedildiğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığa gönderilen ve bir nüshası ekli mektupta, belirtilen tarihten itibaren Yusuf Sağlam ve Cesim Buz'un görevden alındığı bildirilmiş olup, anılan şirketin adı geçen Türkiye temsilcileri hakkında resmi fesih mektubunun cari ve gelecekteki ticari faaliyetlerde ilgili birimlerce dikkate alınması talep edildiği ifade edilmektedir.

Ek : Mektup

 

5) Tanzanya'da Kaju Üretimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden gelen, Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atfen, Tanzanya'nın üretmiş olduğu yıllık 200 bin tonluk kaju fıstığının %90'ından fazlasını ülke içinde işleyip ihraç edemediği, ürünü ham olarak ithal edip işleyen Hindistan ve Vietnam'ın ürünün dünya piyasalarında taban fiyatını belirlediği, işlenmiş kaju fıstığının rayiç bedelinin kilogram başına 10-11 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kaju fıstığı işleyen ülkelerin önemli karlar elde ettiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin, kaju fıstığının dünya piyasasındaki fiyatının düşmesiyle Tanzanyalı üreticilerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla ürünün devlet tarafından yüksek fiyatla alınacağını ve fıstığın devlet tarafından işlenerek ihraç edileceğini açıkladığı bildirilmekte olup, bu çerçevede, Lindi bölgesinde daha önce özel bir şirkete satılan kaju fıstığı işleme tesisinin devlet tarafından tekrar devralındığı, Mtwara bölgesindeki sekiz kaju işleme tesisinden üçünün faaliyette bulunduğu, atıl beş fabrikanın ise restore edilerek üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği dile getirilmektedir.

Öte yandan, toplanan kaju fıstığının gerekli teknik birikim ve kapasitesi bulunmayan Tanzanya Silahlı Kuvvetlerine ait SUMA şirketine verildiği, SUMA şirketinin, atıl ve düşük kapasiteli kaju fıstığı işleme fabrikalarını yeniden faaliyete geçirmeyi ve yeni tesisler inşa etmeyi planladığı bu minvalde, kaju fıstığının işletilmesi konusunda mevcut tesislere gerekli makine ve teçhizatı sağlayabilecek veya yeni tesisler kurabilecek firmalarımızın SUMA ile "Kamu-Özel Ortaklığı" şeklinde iş yapabilmeleri için önemli bir fırsatın doğduğu, konuyla ilgilenecek firmalarımızın Tanzanya Ticaret Bakanlığı ve SUMA şirketi yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere Tanzanya'yı ziyaret etmelerinin yararlı olacağı Dışişleri Bakanlığı'nın anılan yazısında ifade edilmektedir.

Konuyla ilgilenen firmaların ydyatirim@ticaret.gov.tr e-posta adresi ile irtibata geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

6) Expo Antad & Alimenteria 2019 Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda aynen; "05-07 Mart 2019 tarihleri arasında, Guadalajara / Meksika'da düzenlenecek olan "Expo ANTAD & Alimentaria Uluslararası Gıda ve Süpermarket Ürünleri Fuarı"nın Türkiye milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilecektir.

Expo ANTAD & Alimentaria Fuarı bu sene 36. kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, katı ve sıvı yağlar, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatlar sergilenecektir.

2018 yılında 55.000 m2'lik sergi alanında, 3l farklı ülkeden 1.800 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 45.000 kişi ziyaret etmiştir. Bununla birlikte bahsi geçen fuar, Meksika ve Amerika Kıtalarının önemli fuar organizasyonundan biridir. Bu sebeple özelde Meksika olmak üzere çevre ülkelerin gıda sanayisini katkı sağlama kabiliyetine sahiptir. Walrnart, Sorlana, Waido's, Chedraui, Ley, SuperNorte, LaComer gibi Amerika kıtasının en büyük perakende zincirlerinin direkt katılımcı olarak hazır bulunduğu Expo Antad&Alirnentaria Fuarı Meksika Ulusal Süpermarket ve Alışveriş Merkezi Birliği himayesinde gerçekleştirilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerinizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 4 Ocak 2019 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0212 454 0501 - 02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ekler : 1) Sirküler 2) Başvuru Formu 3) Fuar Katılım Sözleşmesi

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter