İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-61 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/138-1137                                           Denizli, 05/06/2017
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017- 61)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / ABD

2) Genel Bilgiler

3) KİK / Korunma Önlemi Soruşturması

4) AB Mevzuat Değişikliği

5) Çin/ Korunma Önlemleri

6) COSME Programı- Turizm Konulu Proje Teklif Çağrısı

7) Tanzanya (Darüsselam) Ticaret Heyeti Duyurusu 25-28 Temmuz 2017

8) Kazakistan Cumhuriyeti'nin 2017 Yılı Ekonomik Faaliyetleri

9) Moldova Uluslararası Yatırım Fonu

10) Madagaskar Sağlık Bakanlığı Bisiklet Alım İhalesi

11) İhracatta Ahşap Palet Kullanımı

12) Cezayir'in Yeni Ekonomik Büyüme Modeli

13) CPEC Logistik Semineri

14) Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanının İşbirliği ve Türk Firmalarıyla Görüşme Talebi

 

1) Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / ABD

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli, 7306.30 ve 7306.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu "Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” isimli ürün grubu ithalatına anti-damping vergisi ve sübvansyiona karşı telafi edici vergi uygulanmaktadır.

Bahse konu önlem çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla 2016 dönemi için bir "nihai gözen geçirme soruşturması” (sunset review” başlatılmış olup söz konusu bildirim 24 Mayıs 2017 tarihli ITC Resmi sitesinde yayımlandığı,

Bu süreçte, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine kadar vermekte olduğu, Bu itibarla, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılışı bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerinin yazılı olarak sunmaları ve Resmi Gazete'de yayımlanan soruları 3 Temmuz 2017 tarihline kadar cevaplayarak ITC'ye iletmeleri gerekmektedir.

Komisyonun verilen cevapların yeterliliğini değerlendirmesi ve "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülüp yürütülmemesine yönelik kararıyla ilgili, görüşler ise 14 Ağustos 2017 tarihine kadar iletilebilecektir. İlgili ülke mevzuatına göre yukarıda belirtilen tarihler göz önünde bulundurularak soruşturma kapsamındaki tarafların "ilgili taraf” olma yönünde Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) bildirimde (entry of appearance letter) bulunmaları gerekmekte olup bildirimde bulunan taraflar bu sayede "Public Service List'te yada "APO Service List”te yer almaktadır.

 

2) Genel Bilgiler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Rabat Ticaret Müşavirliğinden Ekonomi Bakanlığına intikal ettirilen bir yazıya atfen, bir örneği ilişikte gönderilen Fas Resmi Gazetesi'nin 18/05/2017 tarihli nüshasında yer alan Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı, Tarım, Balıkçılık, Kırsal Gelişim, Su ve Orman Bakanlığı ile Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlıklarının 16/05/2017 tarihli ve 2.17.222 sayılı Ortak Karar'ı ile Fas Gümrük kodlarında "1001.99.00.19” ve "1001.99.00.90” olarak yer alan buğday ürününün ithalat vergilerinin 31.12.2017 tarihine kadar % 135 olarak uygulanacağı, bu kapsamda anılan Karar'a bahse konu Resmi Gazetenin 3294 ve 3295'inci sayfalarında ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK: 18.05.2017 tarihli Fas Resmi Gazetesi

 

3) KİK / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) tarafından "Ferro Siliko Manganez” (7202.30 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 3 Ekim 2016 tarihinde başlatılmış olan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında KİK tarafından geçici önlem uygulanmasına hükmedilmiş, ülkemizin bu önlemden muaf tutulduğu,

Bu defa, ekte iletilen ve KİK Genel Sekreterliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirimde de görüleceği üzere, söz konusu korunma önlemi soruşturması herhangi bir önleme hükmedilmeden sonuçlandırıldığı belirtilmektedir.

EK: Ferro Siliko Manganez

 

4) AB Mevzuat Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Kazakistan'ın Dünya Ticaret Örgütü üyeliği akabinde Avrupa Birliği(AB)'nin bazı üçüncü ülkelerden yapılan ithalata dair ortak kuralların (özellikle gözetim uygulaması ve korunma önlemleri) belirlenmesi hakkında 2015/749/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29.04.2017 tarihli ve L113 sayılı nüshasında yayımlandığı,

Diğer taraftan, 1905.90.60 ve 1905.90.90 CN kodlu ürünlerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren Tarife ve İstatistik Nomanklatüründen çıkarılarak sırasıyla 1905.90.70 ve 1905.90.80 CN kodlu ürünlerin bunların yerini almasına dair 2017/705/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20.04.2017 tarihli L104 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

5) Çin/ Korunma Önlemleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti tarafından "Şeker” (17011.200, 17011.300, 17011.400, 17019100, 17019910, 170019920, 17019990 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında yayımlanan kararda nihai önlem tatbik edilmesine hükmedilmiş ve ülkemiz bu önlemden muaf tutulmuş olup konuya ilişkin 23 Mayıs 2017 tarihli DTÖ Bildirimine yazı ekinde yer verilmektedir.

Mezkur önlem kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından uygulanacak korunma önlemi uygulamasının 22 Mayıs 2017-21 Mayıs 2018 dönemi için % 45, 22 Mayıs 2018-21 Mayıs 2019 dönemi için % 40, 22 Mayıs 2019-21 Mayıs 2020 dönemi için % 35 oranında kademeli olarak azalmasına hükmolunduğu bildirilmektedir.

EK: DTÖ Bildirimi

 

6) COSME Programı- Turizm Konulu Proje Teklif Çağrısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığından (KOSGEB) alınan yazıya atfen, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın (EU programme for he Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) "Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında turizm konulu (Supporting the Promotion and Development of Transnational Thematic Tourism Products Linked to Cultural and Creative Industries) proje teklif çağrısının yayımlandığı ve ülkemizin COSME programından etkin faydalanabilmesi amacıyla, çağrıya yapılacak başvurulara ilişkin gelişmelerin KOSGEB'e iletilmek üzere Bakanlığımız ile paylaşılması gerektiği hususları ifade edilmektedir.

COSME programının bahse konu proje teklif çağrısının bir örneği ekte yer almakta olup; söz konusu proje teklifleri için son başvurunun 29 Haziran 2017 tarihi olduğu ifade edilmektedir.

EK: EK-Proje Teklif Çağrısı (3 sayfa)

 

7) Tanzanya (Darüsselam) Ticaret Heyeti Duyurusu 25-28 Temmuz 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; TİM organizasyonu ile 25-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ne yönelik bir ticaret heyeti düzenlenecek olup başkent Darüsselam şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezlerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Deri, Mobilya, İlaç, Demir-Çelik, Makine ve Aksamları, İnşaat Malzemeleri, Gıda Ürünleri, Tekstil ve Hazır Giyim, Otomotiv ve Yan sanayi, Tıbbı Araç ve Gereçler, Elektronik Ürünler, Elektrikli Cihazlar ve Aksamları, Bilişim ve Savunma Sanayi Ürünleri, Müteahhitlik ve Müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Deri, Madencilik, Tarım, Altyapı ve Enerji alanlarında Tanzanya'ya yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 15 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyetimize katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/83jcip adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 21 Haziran 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, vize, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.200.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir. (Umumi pasaport hamilleri Tanzanya'ya yapacakları seyahatlerinde vizeye tabidirler.)

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması adına eksiksiz doldurulan başvuru formları ile yapılacak ödemelerin, son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesi büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

8) Kazakistan Cumhuriyeti'nin 2017 Yılı Ekonomik Faaliyetleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atıfla, Kazakistan Cumhuriyeti'nden 2017 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan uluslararası ekonomik faaliyetlerinin listesi ile irtibat bilgileri ekte yer almaktadır.

EK: Kazakistan Cumhuriyeti 2017 Yılı Uluslararası Ekonomik Faaliyet Takvimi

 

9) Moldova Uluslararası Yatırım Fonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, 7 Haziran 2017 tarihinde Moldova'nın Balit şehrinde, Moldova Belediye Meclisi, Avrupa İşletmeler Ağı ve diğer uluslararası paydaşların destekleriyle "Yatırım ve İşbirliği Fırsatları” başlıklı bir Uluslararası Yatırım Fonu düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu Foruma tarım, gıda, tekstil, bilişim ve iletişim teknolojileri, otomobil, inşaat, yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 100'den fazla yerli ve yabancı firmanın katılım sağlanmasının öngürüldüğü belirtilmektedir.

Anılan Forum kapsamında yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler, yabancı yatırımcılara yönelik yatırım mevzuatı ve ülkedeki yatırım fırsatları tanıtılacağı, ayrıca, Forumun bitişinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmektedir.

 

10) Madagaskar Sağlık Bakanlığı Bisiklet Alım İhalesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Antananarivo Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Madagaskar Sağlık Bakanlığının arazi bisiklet alım ihalesine çıktığı, ihalenin son başvuru tarihinin 30 Mayıs (saat 10:00) olduğu, ihale ile ilgilenen firmaların 100.000 Ariari (yaklaşık 30 ABD doları) karşılığında dosya alması, yahut yurtdışından katılacak olan firmalar için 300.000 Ariari (yaklaşık 100 ABD doları) karşılığında aynı dosyayı kendi ülkesine göndertmesi ve 160 Milyon Ariari (yaklaşık 51.400 dolar) değerinde bir teminat tutarı göstermesi gerektiği, başvuru yapacak firmalarda finansal kapasite, tecrübe ve bir mağazaya sahip olmak gibi bazı yeterliliklerin aranacağı ayrıca kaç adet bisiklet alınacağına dair henüz bir sınır bildirilmemekle birlikte teminat tutarının büyüklüğü göz önüne alınınca önemli miktarda bisiklet alımının muhtemel görüldüğü ifade edilmektedir.

İhale için başvuru adresi aşağıda verilmekte olup Fransızca orijinal ihale ilanının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK: Madagaskar Sağlık Bakanlığı Alım İhalesi

 

11) İhracatta Ahşap Palet Kullanımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002'de yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesi Düzenleyici Normlar çerçevesinde "Ahşap Ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurt dışına ve yurt dışından ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek” amacıyla gerekli usul ve esasların belirlendiği "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesi Dair Yönetmelik” in 27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve yönetmelik hükümlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, tüm ülkelerde ithal ahşap ambalaj materyali için bitki sağlığı tedbirlerinin uluslararası standartlara (ISPM-15) uygun olarak yürürlüğe konmuş olduğu ve ahşap malzemelerinin sınır noktalarında kontrollere tabi olduğu iletilmektedir. Kontrol kapsamında, Türkiye'den gönderilen pek çok ahşap paletli ihraç malının bitki karantinası gerekçesi ile geri gönderildiği dolayısıyla alınan bildirimlerin arttığı bu durumun ise ülkemizin yurtdışındaki imajını olumsuz etkilediği bildirilmektedir.

Palet üreticilerinin denetimlerinin Zirai Karantina Müdürlüğünce yapıldığı ancak ülke içinde kullanılmak üzere palet üreten firmaların kontrolünün tam olarak yapılamadığı ve bu paletlerin de ihracatçılara satıldığı belirtilerek, bu durumun önüne geçebilmek adına ihracatçıların Bakanlıkça yetkilendirilmiş üreticilerden palet alması, aldıkları paletlerin ısıl işlem görmüş, ISPM-15 damgası bulunan, ihracatta kullanılmaya elverişli paletler olmasına özen göstermeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

Üyelerimizin detaylı bilgi talepleri için http://zkm.tarim.gov.tr/ web sitesinde yer alan listeden bölgelerinde yer alan Zirai Karantina Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

EK: İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğünden alınan yazı (2 sayfa)

 

12) Cezayir'in Yeni Ekonomik Büyüme Modeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya istinaden, Cezayir Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, Cezayir'in yeni ekonomik büyüme modeli hakkında aşağıdaki bilgilere yer verildiği belirtilmektedir.

Buna göre, Cezayir'in 26 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanan ve 2016 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan yeni ekonomik büyüme modeli 2017 Nisan ayında kamuoyuyla paylaşılmış olup, 2016-2019 yılları için Cezayir ekonomisinin çeşitlendirilmeye ve 2030 yılına giden süreçte ekonomik dönüşüm için izlenecek mali politikalara odaklanmaktadır. Söz konusu modele ilişkin Cezayir Maliye Bakanlığı'nca paylaşılan bilgiler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:

1. 2019 yılı için yeni ekonomik büyüme modeline göre belirlenen hedefler şunlardır:

- Vergilendirmeyle elde edilecek gelirlerin arttırılması,

- Bütçe açığında kayda değer azalma,

- Yerel finansal piyasaya ilave kaynak ayrılması

2. Yeni büyüme modelinin 2020-2030 dönemi için hedefleri ise aşağıda sunulmaktadır:

-Hidrokarbon dışı GSYİH'nın yıllık % 6,5'lik sabit büyüme kaydetmesi

-Kişi başına düşen GSYİH'nın 2,3 katına çıkarılması

-Üretimin arttırılarak, sanayinin 2105 yılında % 5,3 olan oranının 2030 yılında % 10'a çıkartılması

-Tarım sektörünün modernize edilmesi

-Enerji üretiminin yıllık büyümesinin, 2015 yılında % 6 oranından 2030 yılında % 3'e düşürülmesi

-İhracatın çeşitlendirilmesiyle ekonomik büyümeye finansman sağlanması

Bu hedeflere ulaşılması için ise aşağıda kayıtlı üç stratejinin belirlendiği belirtilmektedir:

-Ekonomik çeşitlendirmeyle hidrokarbon dışı sanayinin 2030 itibariyle % 10 oranına ulaşması, artım sektörünün yıllık ortalama % 6,5 ve hizmet sektörünün yıllık % 7,4'lük büyüme kaydedilmesi,

-Yatırım sisteminin özel yatırımla liberalleştirilmesi ve teknoloji transferi yardımıyla dönüştürülmesi,

-Çözülebilirliğin hidrokarbon dışı büyümeyle artırılması (bunun ise ithalat ile hidrokarbon dışı ihracat arasındaki farkın kapatılması yoluyla sağlanacağı, bu itibarla enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji politikasıyla ve hidrokarbon dışı sektörlere-tarım, endüstri, hizmet-ağırlık verilmesiyle yapılacağı)

3. Ekonomik modelde devamla, hidrokarbon fiyatlarındaki düşüşün kamu finansmanının zayıflığını gözler önüne serdiği Cezayir diyarının değer kaybetmesine rağmen petrolden alınan verginin 2014 yılında % 7,9 ve 2015 yılında % 32,9 oranında düştüğü kaydedilmektedir.

Ekonominin büyük oranda hidrokarbonlara bağımlı olduğu ve petrol fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu kamu gelirlerindeki azalmanın son 15 yılda görülen en büyük bütçe açığının verilmesine neden olduğu belirtilmektedir.

4. 1999 yılında % 30 olan işsizliğin 2016 yılında % 9,9 ‘a gerilediği, ancak her halükarda Cezayir'in ekonomik büyüme modelinin doğal kaynakların kullanılması yoluyla gerçekleştiği, ancak son petrol krizinin bu büyüme modelinin zayıflığını gösterdiği, bu nedenle hidrokarbon bağımlılığını azaltacak yeni bir ekonomik modele ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

5. Modele göre 2016-2019 döneminde 108 Cezayir dinarının 1 ABD dolarına denk geleceği ve enflasyonun % 4 olacağı öngörülmekte ve varil fiyatlarında gerçekleşecek değişikliğe göre iki farklı senaryoya yer verilmektedir.

6. Cezayir'in uzun vadeli vizyonuna göre, önümüzdeki on yılda gerçekleştirilecek yapısal değişimle birlikte gelişmekte olan bir ülke haline geleceği, bu kapsamda büyüme için üç aşamasının belirlendiği, bunların başlangıç dönemi olan 2016-2019, geçiş dönemi olan 2020-2025 ve istikrar dönemi olan 2026-2030 dönemi olduğu ve bu süre sonunda ülke ekonomisin dengeye kavuşmasının planlandığı belirtilmektedir.

7. Son olarak, yeni ekonomik büyüme modelinde aşağıda belirtilen 6 stratejik tavsiyeye yer verildiği kaydedilmektedir:

-Girişimciliğin artırılması,

-Yatırımlar için finansman sağlanması (finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, Çin gibi ülkelerde ortaklıkların geliştirilmesi, bankacılık sisteminin reformu gibi yöntemler önerilmektedir.)

-Endüstriyel üretimin teşviki ve çeşitlendirilme politikalarının izlenmesi (otomotiv, demir-çelik, çimento ve tarım ile ilaç sektörünün desteklenmesi),

-Endüstriyel büyümenin bölgeselleştirilmesi,

-Enerji kaynaklarının güvenliğinin ve çeşitliliğinin temini,

-Yeni ekonomi modelinin yönetimi.

 

13) CPEC Logistik Semineri

İlgi: 16.05.2017 tarihli, 2017-56 sayılı duyurumuz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; İlgi'de kayıtlı duyurumuzda, 23 Mayıs 2017 tarihinde İslamabad'da "CPEC Logistics” konulu seminerin düzenleneceği; seminerde Pakistan ve Çin'in lojistik endüstrileri arasında ticaret imkanları, ulaştırma ve sınır ötesi hareketler çerçevesinde yapılabilecek işbirliğinin ele alınacağı ve söz konusu seminere ülkemiz firmalarının da davet edildiği ifade edildiği,

Bu defa T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, söz konusu seminerin 12-13 Temmuz 2017 tarihlerine ertelendiği belirtilmektedir.

 

14) Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanının İşbirliği ve Türk Firmalarıyla Görüşme Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Juba Büyükelçimiz ile Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Janga DUKU'nun 25 Mayıs 2017 tarihinde hayvancılık ve balıkçılık alanlarında bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Konferansı ve Tarım İş Forumu'na iştirak eden Bakan DUKU'nun konferans kapsamında tanıştığı yatırımcı Türk firmalar ile temas sürdürmek istediklerini, Güney Sudan'da iş yapmak isteyen Türk firmalarını Juba'ya beklediklerini, firmaların Güney Sudan'a gelememesi durumunda kendisinin Ankara veya İstanbul'a gelerek Güney Sudan'daki yatırım alanları hakkında brifing verebileceklerini ifade ettiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devam, Bakan DUKU'nun Güney Sudan Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin Türkiye ile işbirliğinin her alanda artırılması yönünde beyanlarda bulunduklarını ifade ettiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, tarafımızdan uygun görülecek mekanizmalar kanalıyla öncelik verdikleri entegre balıkçılık, kümes hayvancılığı, kombine et ve meyve konserveciliği alanlarında Türk Firmalarına her türlü teşvik ve güvence vermeye hazır oldukları, Türk makamlarının bu yönde atılacak adımlara destek vermesini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bilgileri ve bahse konu hususlarda işbirliği/proje geliştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerinizi 8 Haziran 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar TİM'e iletilmek üzere arge@denib.gov.tr mail adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter