İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-53 Yeşil Pasaport Hakkında Yeni Gelişme

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/453-941                                  Denizli, 10/05/2017

Konu:Yeşil Pasaport Hakkında Yeni Gelişme

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2017 - 53)

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkur Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmalar T.C. Ekonomi Bakanlığınca belirlenerek, hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmeye başlanmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, T.C. Ekonomi Bakanlığına vaki muhtelif müracaatlarda, Dış Ticaret Sermaye şirketi (DTSŞ) aracılığıyla ihracat yapan firmalarca, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi uygulamasından firmaları yetkililerinin de yararlandırılması talep edilmiştir.

Konu T.C. Ekonomi Bakanlığınca olumlu değerlendirilmiş olup;

Bu haktan yararlanmak isteyen son üç takvim yılında ekli listede yer alan DTSŞ aracılığıyla ihracat yapan firmaların, DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracata ilişkin, son üç takvim yılına ait ve ilgili firmanın unvanının belirtildiği gümrük beyannamelerinin asıllarını veya onaylı örneklerini bu yıl için 09.08.2017 günü mesai bitimine kadar ve müteakip yıllarda her yılın 15 Şubat tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK: DTSŞ Firma Listesi (13 Sayfa)