İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-34 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/61-648                                             Denizli, 01/04/2016
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 34)

 

Sayın Üyemiz,

1) Fas/Anti-Damping Soruşturması

2) Tedbir Kaldırımı

3) Ticaret Politikası Önlemleri Web Uygulaması

4) ABD GTS 2015/16 Yıllık Değerlendirmesi

5) Portekiz'de Yatırım Semineri

6) Latin Amerika Eylem Planı / Anket Çalışması

7) Almatı Yatırım Projeleri

 

1) Fas/Anti-Damping Soruşturması

İlgi : 10/03/2016 tarih 2016-24 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Fas tarafından ülkemiz menşeli "Buzdolapları” ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açılması için Faslı ilgili ürün üreticileri tarafından başvuruda bulunulduğu Genel Sekreterliklerine bildirilmiş ve açılması muhtemel bir soruşturmada ihracatçılarımızın dikkat etmelerinde fayda mütalaa edilen hususlara dikkat çekilmişti.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Rabat Ticaret Müşavirliğimiz vasıtasıyla edinilen malumata göre Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland'ın yanı sıra ülkemiz menşeli "Buzdolapları” (Fas gümrük tarife verilerine göre 8418.10.00.11, 8418.10.00.19, 8418.21.00.10, 8418.21.00.91, ve 8418.21.00.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 21 Mart 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır. Bahse konu soruşturmaya istinaden yayımlanan açılış bildiriminin Fransızca nüshasına http://www.mce.gov.ma/antidumping/document/avis%20public%2004-16.pdf internet adresinden ulaşılması mümkündür.

İhracatçı sayılarının yüksek olduğu durumlarda, anti-damping soruşturmaları ihracatçıların seçimi esnasında temin edilebilen bilgilere dayalı istatistiki açıdan geçerli örnekler kullanılarak makul sayıda ilgili tarafla sınırlandırılabilmektedir. bu itibarla, açılış bildiriminde yer aldığı üzere, Fas makamlarının "örnekleme” ye (echantillonnage ya da sampling) gidip gitmeme kararına temel oluşturmasını teminen, mevcut soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçılarımızın 06 Nisan 2016 tarihine kadar Bakanlıkla iletişime geçmeleri ve anılan bildirimde yer alan bilgileri doldurarak Fas makamlarına iletmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, mezkur soruşturmaya taraf olmak isteyen ve kendilerine soru formu ulaşmamış ihracatçı firmalarımızın 25 Nisan tarihine kadar Bakanlıkla iletişime geçerek ilgili taraf olma taleplerini Fas soruşturma otoritelerine bildirilmeleri ve bir örneği ekte iletilen soru formlarını talep etmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, kendilerine halihazırda soru formu gönderilen ihracatçı firmalarımızın bu formları kendilerine verilen tarihe kadar doldurulup anılan Bakanlığa tevdi etmeleri gerekmektedir. İhracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabilecektir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacaktır.

İlgi'de kayıtlı yazımızda da ifade edildiği üzere, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (fast available ya da best information available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilmektedir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenler ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafları işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın/tarafların daha az lehine olan bir sonuca yol açması dahilinde olacaktır.

Söz konusu soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşler Fas makamlarına tevdi edilecektir. Bununla beraber anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili ihracatçı Birliğimizin de taraf olup Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamaları Desteklenmesi İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkanı mevcut bulunmaktadır.”

denilmektedir.

Ekler :

1. Soru Formu Örneği

2. Açılış Bildirimi

 

2) Tedbir Kaldırımı

Madrid Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazılarda, İspanya Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığının 20.01.2016 tarihli yazılarına atfen, ekte detayları belirtilen sağlık tedbirlerinin kaldırıldığı belirtilmektedir.

Ek : Liste

 

3) Ticaret Politikası Önlemleri Web Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden aldıkları yazıda atfen; adıgeçen Genel Sekreterliklerince, ihracatçılarımız için Türkiye'ye uygulanmakta olan ve Türkiye'nin uyguladığı Ticaret Politikası Önlemlerine ilişkin yeni bir dijital uygulamanın hayata geçirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu önlemlere kısa yoldan ulaşmayı sağlayan uygulama ile Dünya Haritası üzerinde işaretlenen ülkelere sadece tıklayarak o ülkeye uygulanan ya da o ülkenin Türkiye'ye uyguladığı;

· Anti Damping Uygulamaları

· Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

· Korunma Önlemi Uygulamaları

· Damping Soruşturmaları

· Sübvansiyon Soruşturmaları

ile ilgili ürün, vergi oranı, yürürlük tarihi gibi detaylı bilgilere ulaşılabileceği ve önlemlerin hangi ülke ve sektörler bazında yoğunlaştığına dair kolaylıkla fikir edinilebileceği bildirilmektedir.

Bahse konu uygulamaya http://www.oaib.org.tr/ ve http://www.ticaretonlemleri.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

4) ABD GTS 2015/16 Yıllık Değerlendirmesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen yazıda aynen; "ABD GTS programı 2015 yılı değerlendirmelerinin başlığı ve başvuru takvimine dair 2014 yılı "Rekabet İhtiyacı Limitleri'nin (Competitive Need Limits-CNL) değerlendirme sonuçlarını takip edildiği bildirilmektedir.

Alınan yazıda devamla, 29 Şubat 2016 tarih ve 81 FR 10356 sayılı ABD Resmi Gazetesinde (Federal Register)yayımlanan (Ek:1) duyuruya göre GTS 2015/16 yılı ürün değerlendirilmesinde ele alınmak üzere;

1. Muhtemel "de minimis waiver” istinası ve

2. Daha önce Rekabet İhtiyacı Limitleri nedeniyle halihazırda GTS'ye tabi olmayan ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınma (redesignation) başvurularının 1 Nisan 2016 tarihine kadar yapılabileceği ifade edilmektedir.

CNL bavlı tüm GTS'den çıkarılma değerlendirmelerinde 2015 yıllık ithalat istatistikleri esas alınacak ve GTS'den çıkarılma uygulaması 1 Temmuz 2016 tarihinden itibariyle geçerli olacaktır. Bahse konu duyuru ekinde yer alan listede (Ek:2) ise 2015 yıllık istatistiklerine göre ürün ve ülkelerin son durumuna yer verilmektedir.

Buna göre, 1 numaralı listede yer alan ürünler halihazırda başvurusu yapılmış ve değerlendirilmesi tamamlanmış ya da devam etmekte olan CNL istisnası başvurularına ilişkin sonuçları içermektedir.incelenmesinde anlaşılacağı üzere; Filipinler, 2202.90.36 tarifeli meyve suları ve Hindistan 7325.91.00 tarifeli demir-çelik ürünleri GTS uygulamasından çıkarılmıştır.

2 numaralı listede yer alan ürünler "de minimis waiver” uygulamasına tabi ürünleri içermektedir.incelenmesinden anlaşılacağı üzere 7 adet Türk ürünü bu kapsamda değerlendirilmektedir.

3 numaralı listede yer alan ürünler "redesignation” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yer alan Tük ürünleri; 0711.90.30 tarifeli kapariler, 0910.99.40 tarifeli kekik, 1806.20.22 tarifeli çikolata, 1901.20.05 tarifeli kek karışımları, 2008.50.20 tarifeli kayısı püresi, 2008.99.28 tarifeli işlenmiş incir, 6802.21.10 ve 6801.91.20 tarifeli traventen, 7113.19.50 tarifeli değerli metallerden mücevherat, 7408.19.00 tarifeli rafine bakır, 74130010 ve 7413.00.90 tarifeli bakır kablolardır.

Diğer taraftan, 11 Ocak 2016 tarih ve 81 FR 1275 sayılı Resmi Gazete duyurusunun ekinden görüleceği üzere, ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) 2015/16 GTS yıllık değerlendirme çalışmaları kapsamındaki liste (Ek:3) yer alan ürünlere ilişkin olarak, GTS listesine yeni ürün eklenmesi ve GTS listesinden ürün çıkarılması başvuruları kabul edilmiştir.

Bu duyuru kapsamındaki bilgilerin ürünlerin rekabet avantajı ve rakip ülkelerin durumu açısından ihracatçılarımızın bilgisi dahilinde olması gerektiği değerlendirilmektedir. Buna göre; Tablo A'da belirtilen 29 ayrı tarifede yer alan bazı seyahat ürünleri ile Bolivya tarafından 2204.21.20 tarifeli köpüklü şarap ve 3301.13.00 limon esansları, Ukrayna tarafından 7202.11.50 tarifeli ferromanganez başvurusu incelenmek üzere kabul edilmiştir.

Tablo B'de belirtilen Endonezya ve Hindistan'ın 3204.20.10 ve 3204.20.80 tarifeli floresant parlatıcılar, Hindistan'ın 3907.60.00 tarifeli PET reçine ve Brezilya'nın 3920.62.00 ve 3921.90.40 tarifeli yapışkan olmayan levhalar ürünleri özelinde GTS uygulamasından çıkarılmasına ilişkin ilgili tarafların başvuruları kabul edilmiştir.

Tablo C'de belirtilen Tunus'un 1509.10.40 tarifeli sızma zeytinyağı, Ukrayna'nın 2804.29.00 tarifeli ender gazlar, Filipinler'in 4202.92.04 tarifeli izole içecek torbası ve Endonezya'nın 6911.10.37 tarifeli porselen ürünlerine ilişkin CNL istinası başvuruları reddedilmiştir.

Ayrıca yukarıda bahsi geçen ve 1 Nisan 2016 tarihine kadar yapılabilecek başvurular hakkında, USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasındaki avukatlık/danışmanlık hizmeti alımlarının "Ticaret Politikası Önemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca desteklendiğinin hatırlatılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir.”

denilmektedir.

Ekler :

1. Resmi Gazete

2. 2.2015-Import-Statistics-Relating-to-Competitive-Need-Limitations-for-GSP

3. 3.Product-and-CNL-Wainer-PEtitions-Accepted-for-2015-2016-GSP-Annual-Review

 

5) Portekiz'de Yatırım Semineri

Türkiye İhracatçılar Meclisi kanalıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda. DEİK / Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından 14 Nisan 2016 Perşembe günü 10.00-12.30 arasında River Plaza- İstanbul'da "Portekiz Yatırım Semineri, Doğru Karar-Doğru Zaman" konulu bir seminer gerçekleştirileceği, anılan seminer kapsamında. Portekiz Yatırım Ajansı AlCEP'in Yönetim Kurulu Üyesi Mr. Luis Castro Henriques'in Portekiz'de yatırım fırsatları ve avantajları konusunda katılımcılara bilgi aktaracağı ve Portekiz'in yatırımcılara sunduğu "Golden Residence Permit" gibi oturma izni fırsatları hakkında bilgi vereceği belirtilmekte olup, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi H.E.Jorge Cabral'in anılan seminere katılımının ön görüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın 08 Nisan 2016 Cuma gününe kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/165/6547 internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Seminer katılımı ücretsiz olup, taslak programı İngilizce olarak ekte yer almaktadır.

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

Neslihan Onuralp - DEİK

Tel: 0 212 339 50 17

E-posta : nonuralp@deik.org.tr

Ek : Seminer Taslak Programı

 

6) Latin Amerika Eylem Planı / Anket Çalışması

Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne gönderilen bir yazıda belirtildiği üzere, Türkiye ile Latin Amerika Bölgesi arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca güncel bir Latin Amerika Eylem Planı hazırlanması çalışmaları yürütüldüğü,

Bu kapsamda, ülkemiz firmalarının Latin Amerika pazarına ilişkin beklenti ihtiyaçlarını belirlemek ile pazara girişte yaşadıkları sorunları tespit etmek amaçları doğrultusunda firmalarımıza yönelik bir Anket Formu hazırlanmış bulunduğu, "Türk Firmaları için Latin Amerika Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi” isimli mezkur forma, Bakanlığımızın web sayfasının yanı sıra http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=26 adresinden erişimin sağlanabildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 15 Nisan 2016 tarihine kadar yayında kalacak olan bahse konu anketin doldurulması beklenmektedir.

 

7) Almatı Yatırım Projeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Almatı Ticaret Ataşeliğimizden aldıkları yazıya atfen, Kazakistan/Almatı yatırım projelerine ilişkin bilgilerin ekte gönderildiği belirtilmektedir.

Ek : Yatırım Projeleri

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter