İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-25 Mısır Kayıt Sistemi

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/48-465                                             Denizli, 14/03/2016
Konu: Mısır Kayıt Sistemi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 25)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi: 19.02.2016 tarih ve 2016-12 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen;

"Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazı uyarınca, 16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır'da uygulanmaya başlanacak olan Kayıt Sistemine ilişkin olarak Kahire Ticaret Müşavirliğimizce yapılan çalışmalar neticesinde aşağıdaki bilgilerin Bakanlığımıza iletildiği belirtilmektedir.

1. 2016/43 sayılı Kararın, üreticilerin sunmak zorunda olduğu belgeleri düzenleyen ikinci maddesinde "certificate of the legal entity of the factory and factory license” ifadesi mevcuttur. Bu belgelerden birincisinin Türkiye'deki Sanayi Sicil Belgesine denk olduğu, ikincisinin ise İşletme Ruhsatı / İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı / Fabrika Ruhsatı olabileceği belirtilmiştir.

2. Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Authority for Export and Import Control - GOEIC) yetkilileriyle temaslarda, "Certificate of the legal entity of the factory” adıyla istenen belgenin içeriğinin ne olması gerektiği konusu sorulmuş olup, fabrikaların sicil kaydının istendiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, ülkemizde Sanayi Sicil Belgesi eski adıyla İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri, yeni adıyla İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerince verilmektedir. Söz konusu belge, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa istinaden hazırlanan ve 25 Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sanayi Sicil Tebliği” kapsamında düzenlenmektedir. Anılan tebliğin birinci maddesinde yer alan "bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin Sanayi Siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir” hükmünden hareketle Sanayi Sicil Belgesinin Mısır makamlarınca aranan Sanayi Sicil Kaydı şartının net olarak karşıladığı değerlendirilmektedir.

3. "Factory license” adıyla istenen belgenin ülkemizdeki karşılığının ise 10 Ağustos 2005 tarihli 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında İl Özel İdareleri, Büyük Şehir Belediyeleri, Belediyeler veya Organize Sanayi Bölgelerince düzenlenen "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü yetkililerine konu hakkında bilgi danışılmış olup Ülkemize söz konusu ruhsat dışında herhangi bir fabrika lisansı uygulaması olmadığı öğrenilmiştir.

4. Yukarıda bahsedilen iki belgeye ek olarak, üretici firmalarımızın Sanayi Odalarından alacakları, ticari marka sahibi olup başka fabrikalara üretim yaptıran firmalarımızın ise Ticaret Odalarından alacakları faaliyet belgesini de sunumlarının, firmanın halihazırda faaliyette olduğunu kanıtlayan bir belge olması nedeniyle faydalı olacağı düşünülmektedir.

5. Kayıt sistemi kapsamında firmalarımızca sunulması gereken diğer belgeler olan Yetkilendirme Formu, Marka Tescil Belgesi, üretilen markalar ve ürünlere ilişkin beyan, üretim başka bir firmanın markası için yapılıyorsa o firma adına üretim yapma iznini gösteren izin / yetki belgesi, ürün kalitesini belgelendiren ISO Kalite Kontrol sertifikası, ticari marka sahibi olup başka fabrikalara üretim yaptıran firmaların yasal mevcudiyetini kanıtlayan Ticari Sicil Belgesi hususlarında herhangi bir belirsizlik olmadığı düşünülmektedir.

6. GOEIC yetkililerinden alınan şifahi bilgilerinden, henüz hiçbir firmaya (Türk veya değil) sisteme kayıt için gereken Bakanlık onayının verilmediği ancak kayıt başvurusu yapılmış firmaları içeren üç listenin onay aşamasında olduğu; onaylayacak firmaların listesini sadece Gümrük İdarelerine iletileceği ve firmalara kayıt işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bildirim yapılacağı öğrenilmiştir. Bu itibarla, kayıt işlemleri tamamlanan firmaların Mısır Resmi Gazetesinde veya başka bir araçla ilanen duyurulmayacağı anlaşılmaktadır.

7. Henüz hiçbir firmamız, başvurusunun reddedilmesi nedeniyle Müşavirliğimizle temasa geçmemiştir.

8. Kayıt başvurusunun reddi iki şekilde ortaya çıkabilir. Eksik veya istenenden farklı bir belge sunulması halinde, firmalarımız eksiklerini tamamlayarak yeniden başvuru yapabilecektir. Sunulan belgelerin içeriğiyle ilgili şüphe oluşması durumunda ise 2016/43 sayılı Kararın ikinci maddesinin son paragrafında yer alan "sunulan belgelerin doğruluğu hakkında şüphe hasıl olduğu takdirde kayıt işleminin tamamlanmayacağı ve kayıt başvurusunu yapan kişinin talebi doğrultusunda ilgili firmanın veya fabrikanın denetlenebileceği” hükmü uyarınca firmalarımızın GOEIC'e başvurarak fabrikaların denetlenmesini talep etmeleri gerekecektir. Anılan denetimin ne şekilde yapılacağına ilişkin detaylar şuan itibariyle net değildir.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ek : Mısır Üretici Kayıt Sistemi