İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-08 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/23-237 Denizli, 10/02/2016

Konu:Çeşitli Konular  

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 08)  

Sayın Üyemiz, 

1) Mısır/Anti-Damping Önlemi

2) Askıya Alma Uygulamasına İlişkin Başvurular

3) Mısır İhracatçı Kayıt Sistemi

4) AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri

5) Benin'deki Dolandırıcılık Girişimleri

6) Helal Belgesi

7) Irak'ın Yeni Gümrük Tarifesi

8) Duyuru / Özbekistan

9) Irak Varka Bank- Ticari Alışveriş Yapılmaması

10) Cidde Ekonomik Forumu

11) Yatırım Duyurusu

12) Tayvan Ticaret Heyeti (22-25 Mart)

13) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

14) IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

15) KOZA 2016 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Duyuru Yazısı

16) İran Food and Hospitality 2016 Far Duyurusu/ Türkiye Milli Katılımı

17) REACH CLP Biyosidal Haber Bülteni

 

1) Mısır / Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Mısır tarafından ülkemiz menşeli "Islak Mendil” (3307.49 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturması neticesinde 24 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle nihai anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedildiği, Kahire Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen ve bir örneği ekte yer alan nihai karar bildirimine göre, mezkur anti-damping vergisinin, paket içerisindeki mendil sayılarına göre belirlenen vergi tutarlarından az olmamak üzere CIF bedeli üzerinden %72 oranında uygulanması öngörüldüğü bildirilmektedir.

Ek : Bildirim

 

2) Askıya Alma Uygulamasına İlişkin Başvurular 

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda aynen, "Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13'üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır. 

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Bu itibarla, söz konusu müzakereler sonucunda, bir taraftan sanayimizin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin düşük maliyetle temin edilmesine imkan tanınırken, diğer taraftan askıya alma rejimine konu olabilecek hammadde ve yarı mamul üretimimizin zarar görmemesi sağlanmakta ve Gümrük Birliği alanı içerisinde ülkemiz sanayicisinin olası Pazar payı kaybına engel olunmaktadır. 

Bu çerçevede, sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bur ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/02/2016 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

Ekte yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/05/2016 tarihine kadar Bakanlığımıza taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2017 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde  yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığımıza en geç 01/06/2016 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

 

3) Mısır İhracatçı Kayıt Sistemi

İlgi: 18/1/2016 tarih ve 2016-03 sayılı sirkülerimiz. 

İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile "Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2015/992 sayılı Karara göre, kararda zikredilen ürünleri Mısır'a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organization For Export and Import Control -GOEIC) bünyesinde bir kayıt sistemi oluşturulacağı ve bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği iletilmişti. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, konuya ilişkin Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları bir diğer yazı ile Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ekte bir örneği sunulan 16.01.2016 tarihinde yeni bir Karar'ın (2016/43 sayılı) yayımlanmış olduğu, 

Daha önce yayımlanmış olan 2015/992 sayılı Karar ile yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar arasındaki temel farklılıkların aşağıya çıkarıldığı bildirilmektedir. 

· Üretici olmayan, ancak ticari marka sahibi firmalar için de sisteme kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. (Madde 1- Paragraf 1) 

· Karara tabi ürünlerden, sisteme kayıtlı üreticiler tarafından üretilmeyen veya sisteme kayıtlı ticari marka sahibi firmalardan veya dağıtım merkezlerinden (distribution centers) ithal edilmeyen ürünlerin Mısır pazarına girişine izin verilmeyeceği belirtilmektedir. (Madde 1- Paragraf 2) 

· Üretimi yapan fabrikalar ve ticari marka sahibi firmaların kayıt başvurusunda sunmaları gereken belgeler ayrı ayrı düzenlenmiştir. (Madde 2) Her iki grup için de bir önceki kararda yer alan çevre standartlarına ve iş gücü güvenliği standartlarına uygunluk şartı kaldırılmıştır. Kayıt yaptırmak isteyen üretici veya ticari marka sahibi firmaların Kalite Kontrol Sistemine sahip olduklarını gösteren bir sertifika ibraz etmeleri yeterlidir. (Madde 2) 

· İbraz edilen belgelerin doğruluğu hakkında herhangi bir şüphe hasıl olduğu taktirde, söz konusu belgelerin doğruluğu teyit edilene kadar kayıt işleminin tamamlanmayacağı ve böyle bir durumda, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda belgelerin doğruluğunun kontrolü için fabrikanın veya firmanın denetlenebileceği hükmü getirilmiştir. (Madde 2- Son Paragraf) 

· Yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar hükümleri ile çelişen diğer mevzuat hükümleri iptal edilmiştir. (Madde 3) Bu maddede bir önceki 2015/992 sayılı Karara doğrudan atıf yapılmamış olmakla birlikte, iki kararın hükümlerinin çeliştiği noktalarda 2016/43 sayılı yeni Kararın geçerli olduğu anlaşılmaktadır. 

· Yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar yayımını müteakip iki ay içerisinde, yani 16 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. (Madde 4) Bu madde ve 3'üncü madde birlikte değerlendirildiğinde, kayıt sistemi kapsamındaki düzenlemelerin uygulanmaya başlanmasının 1 Mart 2016 yerin 16 Mart 2016 tarihine ertelendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, kayıt için başvurular hâlihazırda başlamıştır. 

Son olarak, yeni çıkarılan 2016/43 sayılı Karar ile 2015/992 karar ekinde yer alan GTİP listesi değiştirilmiş olup firmaların ekte sunulan listeyi dikkate almalarının önem arz ettiği” ifade edilmektedir. 

Ek : Mısır Kayıt Sistemi 2016-43 Sayılı Karar

 

4) AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atfen "I. AB'nin Libya'ya yönelik kısıtlayıcı tadbirlerini düzenleyen 204/2011/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran 2016/44/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Ocak 2016 tarihli ve L 12 sayılı nüshasında yayımlandığı, söz konusu Tüzüğe aşağıdaki internet adresinden (Link 1) erişilebileceği ifade edilmektedir. 

II. İran'ın nükleer programına dair İran ve P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, ÇHC,Fransa, İngiltere ve Almanya) tarafından kabul edilen "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” ve 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uygulanması bağlamında AB'nin İran'a yönelik kısıtlayıcı tedbirlerini düzenleyen 267/2012/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/31/AB sayılı Konsey Tüzüğü ve 2010/413/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2016/35/CFSP ile 2016/36/CFSP sayılı Konsey Kararları, AB Resme Gazetesi'nin 15 Ocak 2016 tarihli ve L 10 sayılı nüshasında yayımlandığı, söz konusu Kararlara aşağıdaki internet adresinden (Link 2) ulaşılabileceği bildirilmiştir”denilmektedir. 

Link 1: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A012%3ATOC 

Link 2: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A010%3AFULL

 

5) Benin'deki Dolandırıcılık Girişimleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kotonu Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza iletilen bir yazıya atıfla, kendilerini Benin'de yerleşik iş adamı/şirket olarak tanıtan bazı kişilerin Türkiye'deki iş adamlarımızla internet ortamında temas ederek, iyi fiyatla, bol miktarda ve bazen uzun süre devam edecek sözleşmelerle muhtelif ürünler satın alacaklarını iddia ettikleri, kimi zaman bu alım işleminin uluslararası bir kuruluş veya banka tarafından finanse edileceğini belirttikleri, bu şekilde irtibat kurdukları iş adamlarımızdan bir aşamada Türk firması adına gümrüğe, ticaret odasına kayıt yaptırmak, yurt dışı banka hesabı açtırmak vs. bahaneler altında genelde bin ila üç bin dolar arasında değişen işlem parası talep ettikleri bildirilmektedir. 

Söz konusu yazıda devamla, bazı firmalarımızın ilk başta şüpheye düşerek Benin'de olduğu iddia edilen şirketlerin doğruluğunu Büyükelçiliğimiz aracılığıyla teyit ettikleri belirtilmektedir. 

Bu çerçevede, Türk firmalarının ileride benzer sahtecilik girişimleri nedeniyle uğrayabilecekleri zararın önlenmesi için yukarıda belirtilen girişimlerden ilgili firmalarımızın haberdar edilmesinin ve tereddüt uyandıracak durumlarda firmalarımızın Kotonu Büyükelçiliğimizle temasa geçmesinin yararlı olacağı düşünüldüğü bildirilmektedir.

 

6) Helal Belgesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen; Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılan yeni bir düzenleme ile ithal gıda ürünleri için zorunlu tutulan Helal Sertifikasının geçerli olabilmesi için Helal Belgelendirme Kuruluşlarının belgelerini bundan böyle Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) adlı kuruluşa kayıt ettirmelerinin zorunlu olacağı belirtilmekte olup, kayıt işlemleri için başvuruların 1 Temmuz 2016 ile 30 Ocak 2017 tarihleri arasında kabul edileceği ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://halal.esma.gov.ae internet adresinden ve aşağıda iletişim bilgileri kayıtlı yetkiliden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir. 

Kayıt İşlemleri Yetkilisi:

Farah Ali Al Zarouni

Tel.+971 4 208 43 77

E-posta:alzarouni@esma.gov.ae

 

7) Irak'ın Yeni Gümrük Tarifesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen, "Irak Merkezi Hükümetince 2010 yılında kabul edilmesine rağmen yürürlüğe konulamayan 22 sayılı yeni gümrük tarifesi 20.01.2016 tarihinden itibaren menşe ayrımı yapılmaksızın tüm sınır kapılarında uygulanmaya başlanmıştır. Bununla beraber, Kuzey Irak yönetiminin yeni gümrük tarifesini uygulamadığı, eski tarife uygulamasına Basra sınırları dahilinde de devam edilmesine ilişkin bir örneği ekli 20.01.2016 tarihli Karar, Basra Vilayet Konseyi'nce oybirliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu yeni gümrük tarife cetvelinin incelenmesinden de görüleceği üzere, lüks tüketim malzemeleri dışındaki eşya için ortalama %5 olan Gümrük Vergilerinin %5-50 arasında farklılık göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıda, yeni gümrük tarifesinin tüm sınır kapılarında uygulanmasının zaman alabileceği, ancak Kuzey Irak veya Basra'dan giriş yapan tüm araçların iç gümrük noktalarında tekrar kontrol edildiği ve Merkezi Hükümetin uygulamada yeknesaklık sağlanması hususunda kararlı olduğunun yetkililerce iletildiği ifade edilmektedir. Söz konusu tarifenin uygulanmasındaki sorunlarla ilgili olarak ayrıca Irak Ticaret Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü'nün ziyaret edildiği, Kuzey Irak Hükümetinin gerek eski gümrük tarifesini uygulamakta ısrar etmesi, gerekse tahsil ettiği vergileri Merkezi Hükümete göndermemesi nedeniyle, alınan karar uyarınca bundan böyle Kuzey Irak topraklarından gelen ve Kuzey Irak'ta üretilmeyen eşya için Merkezi Hükümet tarafından talep edilen ithalat belgelerinin, Kerkük, Diyala ve Selahaddin Vilayetleri sınırları dahilinde ve Bağdat girişinde bulunan güvenlik noktalarında kontrol edileceği belirtilmektedir.” denilmektedir. 

Ek : 1) Karar Metinleri 2) Irak Yeni Tarife Tablosu

 

8) Duyuru / Özbekistan

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden aldıkları bir yazıya atfen, Özbek kamu bankasına ait olduğu "Elite Stars Textile” firmasının yabancı yatırımcılara satılacağı ifade edilmektedir. 

Ek : Özelleştirme Duyuru

 

9) Irak Varka Bank- Ticari Alışveriş Yapılmaması 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen ”Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Irak'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından alınan bir yazıya atfen, Irak'ta ticari banka olarak faaliyet gösteren Irak Varka Bank hakkında mevcut mahkeme kararı ve haciz nedeniyle, anılan banka ile ticari alış-veriş yapılmaması gerektiği bildirilmektedir.” denilmektedir.

 

10) Cidde Ekonomik Forumu 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen "Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Cidde Ekonomik Forumu'nun 01-03 Mart 2016 tarihleri arasında Cidde'de kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirileceği bildirilmektedir.” denilmektedir. 

Ek : Davet Mektubu

 

11) Yatırım Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen "Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda Irak Ulusal Yatırım Komisyonu'nun resmi web sayfasında yayımlanan duyuruların ilkinde, Alijiwadain Türbesi'ne ait Bağdat'ta bulunan 6 (altı) adet taşınmazın değerlendirilmek üzere uygun görülen yatırımcılara tahsis edileceği, ikincisinde ise, Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Basra Havalimanı'nın yakınında yer alan 100 dönümlük bir arazide otel, konut ve ofislerden oluşan bir kompleksin 2006 tarihli ve 13 sayılı Yatırım Kanunu kapsamında inşa ettirileceği bildirilmektedir.” denilmektedir. 

Ekler : 1) Duyuru 1  2) Duyuru 2  3) 13 sayılı Yatırım Kanunu

 

12) Tayvan Ticaret Heyeti (22-25 Mart) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen, "Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile22 - 25 Mart 2016tarihleri arasında Tayvan'a yönelik ticaret heyeti düzenlenecek olup başkent Taipei şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tayvan'da gıda alanında mevcut olan ithalat potansiyelinin ülkemiz açısından olumlu bir şekilde değerlendirilmesi, ihracatımızın arttırılması ve iki ülke arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek heyetimize zeytinyağı ve diğer yenilenebilir yağlar, yaş meyve ve sebze, narenciye, turunçgiller, kurutulmuş gıda ürünleri, fındık, kuruyemiş sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir. 

Bu çerçevede, bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/I2VbPH adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 1 Mart 2016 Salıgünü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No:TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.850.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir. 

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz etmektedir.” denilmektedir. 

Ayrıntılı Bilgi: Şükrü SİYASAL E-posta: sukrusiyasal@tim.org.tr Tel:0 212 454 04 74

 

13) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış 

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda aynen, "Kuruluşumuz stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01.02.2016 tarihli ve 7033 sayılı yazılarının bir fotokopisi ekte (Ek-1) gönderilmektedir.” denilmektedir. 

Ek : Bölge Müdürlüklerine Gönderilen Yazı

 

14) IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, adıgeçen Birlik koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin desteği ile 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde "4. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin İzmir'de dördüncüsünün düzenleneceği bildirilmektedir. 

Ayrıntılı bilgiye http://www.gidaargeprojepazari.org linkinden ulaşılabilmektedir.

 

15) KOZA 2016 Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Duyuru Yazısı

İTKİB'den alınan bir yazıda, bu yıl 24.sü düzenlenecek KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'na son başvuru tarihi 18 Mart 2016 Cuma günüdür. Yarışma başvurusunun bu yıl www.kozayarismasi.com adresinden elektronik ortamda online olarak yapılacağı ve yarışma ile ilgili detaylı bilgilere www.kozayarismasi.com adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

16) İran Food and Hospitality 2016 Far Duyurusu/ Türkiye Milli Katılımı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda 29 Mayıs -01 Haziran 2016 tarihleri arasında İran/Tahran'da düzenlenecek olan "23. İran- Tahran Uluslararası Gıda, İçecek ve İkramcılık Ticari Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonun bu yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 

Ayrıntılı bilgiye http://www.akib.org.tr/tr/akib-gundem-iran-food-and-hospitality-2016-fuar-duyurusu-hk.html linkinden ulaşılabilmektedir.

 

17) REACH CLP Biyosidal Haber Bülteni

Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçenayda gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bültenine http://ab.immib.org.tr/Portals/1/Bulten87.pdf  adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

  

Saygılarımla,  

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.