İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-113 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/320-1910                                          Denizli, 08/12/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 113)

 

Sayın Üyemiz,

1) ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2) ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

3) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

4) Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi

5) Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı

6) Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi

7) Ukrayna-Rusya Sınırında Bekletilen TIR'lar

8) Cezayir İthalat-İhracat Lisansı Haberi

9) Uluslararası İşbirliği Platformu 6. Boğaziçi Zirvesi

10) Kamerun Konfeksiyon Sektörel Alım Heyeti Programı

11) THAIFEX 2016-World of Food Asia Milli Katılım Organizasyon

 

1) ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Umman, Pakistan, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli "Yuvarlak Kesintili Karbon Kaynaklı Çelik Borular” (7306.19, 7306.30 ve 7306.50 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping ve ilgili üründe Pakistan menşeli ithalata karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin 25 Kasım 2015 ABD Resmi Gazetesi nüshalarının birer örneği ekte yer aldığı bildirilmektedir.

Söz konusu gelişmenin ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatın mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

Ekler :

1. ABD Resmi Gazetesi Nüshası (8 sf.)

2. ABD Resmi Gazetesi Nüshası (5 sf.)

 

2) ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Kanada ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Demirden Mekanik Kasnak/Volan Bileşenleri” (7325.10, 7325.99, 7326.19, 8431.31, 8431.39, 8483.30, 8483.50 ve 8483.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping ve ilgili üründe ÇHC menşeli ithalata karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verildiği, konuya ilişkin 25 Kasım 2015 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshalarının birer örneği ekte yer aldığı bildirilmektedir.

Ekler :

1. ABD Resmi Gazetesi Nüshası (5 sf.)

2. ABD Resmi Gazetesi Nüshası (7 sf.)

 

3) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan ve kuruluşları stoklarında bulunan ekmeklik, makarnalık buğday ve arpaların mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazının bir örneği ekte yer almaktadır.

Ek : Yazı

 

4) Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik müzakerelerin tamamlandığı ve İlgili Raporun Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede resmiyet kazandığı, anılan Raporda, Gümrük Birliği Kararı'nın (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) tarım, kamu alımları ve hizmetler gibi yeni alanlara genişletilerek derinleştirilmesi hususuna yer verildiği, bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı, AB ile 2016 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülen Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin hizmetler başlığına ilişkin müzakere hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü ve ilgili bir değerlendirme raporunun hazırlanmasının öngörüldüğü, söz konusu raporda hem AB ile ülkemiz arasında hizmetler alanında bütünleşmenin gerçekleşmesine hizmet edecek, hem de karşılıklı pazar açılımı imkanlarının geliştirilmesini sağlayacak modellerin araştırılmasının hedeflendiği,

Anılan yazıda devamla, sektörler itibariyle kapsam belirleme çalışmalarının devam ettiği, alt sektörleriyle birlikte hukuk hizmetleri, muhasebe ve vergi hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri ve ilgili sosyal hizmetler, posta ve kurye hizmetleri, iletişim hizmetleri, turizm ve seyahat hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri, çevre hizmetleri ve avcılık ve ormancılık ile ilgili hizmetler, enerji ile ilgili hizmetler, mali hizmetler ile hizmet ticaretine yönelik yatay konular (gerçek kişilerin geçici hizmet sunumu, vb.) ile mesleki hizmetlerin müzakere kapsamını oluşturabileceğinin düşünüldüğü de ayrıca ifade edildiği, bu bağlamda iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi başlığı altında yukarıda sıralanan sektörler itibariyle, mevcut durumun tespiti ile birlikte AB ile müzakerelerdeki muhtemel pozisyonların belirlenmesi amacıyla, ülkemiz ve/veya AB pazarına giriş bağlamında yaşanan sorunlar, karşılıklı pazar açılımı çerçevesinde talepkar ve korumacı olunabileceği düşünülen alanlar ve belirtilmesinde fayda görülen diğer hususların bildirilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesini teminen Birliğimize (arge@denib.gov.tr) ulaştırılması beklenmektedir.

 

5) Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Maliye Bakanlığınca hazırlanan '"Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı" Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek Başbakanlıkça 12/06/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmiş, ancak anılan Kanun Tasarısı ilgili yasama döneminde görüşülememiş olup, 64. Hükümet Programı'nda Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu'nun çıkarılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Bakanlık'tan alınan yazıda, 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, uluslararası standartları esas alan ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması için, kapsamlı ve bütüncül bir anlayışla gözden geçirme ve yeniden yazım çalışmalarına devam edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Yeni Gelir Vergisi Kanunu, Yeni Vergi Usul Kanunu çalışmaları ile yürürlükte bulunan vergi kanunları hakkındaki;

- Mevcut bir hükmün / müessesenin / düzenlemenin değiştirilmesi.

- Mevcut olmayan bir hükmün/müessesenin/düzenlemenin hayata geçirilmesi,

talep ediliyor ise buna ilişkin detaylı, gerekçeli spesifik öneri ve taleplerin 11 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte yer alan form ile Genel Sekreterliğimize onurgungor@tim.org.tr adresine MS Word formatında iletilmesi beklenmektedir.”

denilmektedir.

Gelir Vergisi Kanun Tasarısı:

http://www.gep.gov.tr/tmp/GVK%20Tasar%C4%B1/GVK-TASARI.pdf

Ek : Görüş Formu

 

6) Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları yazıda, 25.03.2014 tarihli 2014/1 ve 04.02.2015 tarihli 2015/1 Sayılı Genelgeleri gereğince dolaşım ve menşe belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğünden bahisle, Bölge Müdürlüklerine intikal eden taleplerin cevaplandırılması aşamasında " eşyanın menşeine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler, belgeyi onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin edilir." hükmü uyarınca Gümrük İdarelerince ilgili belge ve bilgi temini sürecinde sorunlar yaşandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda, gerek firma adreslerinin güncel olmaması nedeniyle tebligatların firmalara ulaşmaması, gerekse tebligat yapıldığı halde ilgili firmalarca talep edilen bilgi ve belgelerin gümrük idarelerine ibraz edilmemesinden ötürü eşyanın serbest dolaşım veya menşe tespiti yapılamadığı belirtilmektedir. Bunun sonucunda yurt dışı gümrük idarelerine "olumsuz cevaplar" iletilmesi nedeniyle, ilgili ülkelerce aynı firmalar adına düzenlenen diğer dolaşım belgelerinin de sonradan kontrol amacıyla gönderildiği ve belgelerin sık sık sonradan kontrole tabi tutulması ise, ilave iş yükü ve maliyetlere yol açtığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, üyelerimizin gümrük idarelerine bildirilen firma adreslerinin güncel tutulması ve gümrük idarelerince talep edilen tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz ibrazı yönünde dikkat etmelerinin gerekliliği hususu belirtilmektedir.

 

7) Ukrayna-Rusya Sınırında Bekletilen TIR'lar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen yazıda, Ukrayna Gümrük İdaresi'nin bağlı bulunduğu Ukrayna Devlet Maliye Servisi tarafından Ukrayna-Rusya sınırındaki Türk TIR'larının Rusya Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmediği ve bu sebeple sınırda araç birikmesini önlemek için Ukrayna Gümrük İdaresi'nin tüm ilgili tarafları bahse konu durumdan haberdar etmeye hazır olduğunun ifade edildiği bilinmektedir.

Anılan yazıda devamla, Ukrayna'da görevli gümrük memurlarının Türk taşımacılarının alıcı değiştirmek ya da sevkiyatı göndericiye iade etmek istemeleri halinde gerekli desteği sağlayacakları ve Ukrayna'nın Rusya Federasyonu ile birlikte sınırdaki Gümrük Ofisleri'nin sınırda yoğunluk olması durumunda bir sonraki emre kadar araçlar ve eşyalar için geçici gümrük kontrol alanları kurma hususunda yetkilendirildikleri bildirilmektedir.

 

8) Cezayir İthalat-İhracat Lisansı Haberi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ekonomi Bakanlığından aldıkları bir yazıda, Cezayir Ticaret Bakanı'nın yaptığı açıklamada ülke ithalatının gerçek değeri ile gösterilen fatura bedelleri arasındaki %30'luk farka işaret ettiği, Cezayir'deki yasadışı döviz transferinin özellikle gelişmekte olan ülkelerle görüldüğü ve sorumlusunun ağırlıkla yabancı şirketler olduğu ifade edilmektedir.

Cezayir Ticaret Bakanı'nın açıklamasında devamla, 2016 yılı itibariyle uygulamaya konulması beklenen ithalat ve ihracat lisans (kota) mekanizmasının tam bir şeffaflık ve işveren örgütleriyle diyalog halinde işletileceği, lisans sisteminin ilk etapta taşıt, betonarme demiri, hayvan yemi, çimento olmak üzere 15 ithalat ürününü kapsayacağı ve lisansların özellikle ödemeler dengesi üzerindeki yükü fazla olan, şeffaflığın sağlanamadığı ve ithalatı sınırsız olan ürünlere yönelik olacağı belirtilmektedir.

 

9) Uluslararası İşbirliği Platformu 6. Boğaziçi Zirvesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) organizasyonu ve TİM işbirliği ile 08-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Çırağan Sarayında 6. Boğaziçi Zirvesi düzenlenecek olup Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen yetkililer ile her bir ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirileceği,

Bu kapsamda 09 Aralık 2015 Çarşamba günü 14:20-15:50 saatleri arasında Çırağan Sarayı Yıldız B ve Yıldız C salonlarında düzenlenecek ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen firmalarımızın http://goo.gl/QVx7iR adresindeki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Ekler : Taslak Program ve Iraklı ve Suudi Arabistanlı Katılımcı Listesi

 

10) Kamerun Konfeksiyon Sektörel Alım Heyeti Programı

İTKİB'den alınan bir yazıda aynen; "İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, son dönemde daralan pazarlara bir alternatif oluşturması için alım heyeti çalışmaları yoğunlaştırılmıştır.

Bu kapsamda Kamerun'un önemli alıcılarından oluşan yaklaşık 80 kişilik bir grup 14-19 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul'a getirilecektir.

15 Aralık 2015 tarihinde Kamerunlu firmalar ile Türk firmaları arasında tam gün ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek olup, 16-18 Aralık 2015 tarihlerinde de Kamerunlu firmalar tarafından sırasıyla Osmanbey, Laleli, Merter ve Bayrampaşa bölgelerine bölge ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Yaklaşık 80 Kamerunlu alıcı firma temsilcisi bulunduğu Kamerunlu alıcıların ilgilendikleri ürünler, erkek, bayan ve çocuk dış giyim, olarak belirlenmiştir. Alıcı Kamerun'lu firmaların ilgilendiği mamulleri gösterir billboardlar ve broşürler ikili iş görüşmelerin olduğu mekanlarda yer alacaktır. Söz konusu Kamerun'lu firma listesine http://www.itkib.org.tr/DT/Kamerun_AlimHeyeti.asp adresinden bilgisayar ortamından ulaşılabilir.

Kamerunlu alım heyetinde yer alan alıcı firmalar ile 15 Aralık 2015 Salı günü belirlenecek zaman diliminde görüşmek istenmesi durumunda http://www.itkib.org.tr/DT/Kamerun_AlimHeyeti.asp adresinde yer alan firma profilini bilgisayar ortamında büyük harflerle doldurarak 09 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai bitimi saatine kadar gönderilmesi gerekmektedir.”

denilmektedir.

İHKİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Şb.

Mehmet Ali DEMİRAY 0212 454 0313

İlker KAYNAKDEMİR 0212 454 0286

 

11) THAIFEX 2016-World of Food Asia Milli Katılım Organizasyon

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 25 - 29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bangkok - TAYLAND'da THAIFEX 2016 - World of Food Asia Fuarı'nın üçüncü defa Milli Katılım Organizasyonunun gerçekleştireceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.oaib.gov.tr/UserFiles/Circular/84a9086d6153472b8a3d428f7d4a8ee4.pdf

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.